Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

0
214

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Tý

Thời điểm vàng để kết hôn: Từ 20/3/2017 dương lịch đến trước ngày 21/5/2017.

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 22/7/2017 (tiết Đại Thử).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Sửu

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 7/8/2017 (tiết Lập Thu) và trước và tính từ ngày 7/9/2017 (tiết Bạch Lộ).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 20/1/2018 (tiết Đại Hàn).

Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Dần

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 21/6/2017 (tiết Hạ Chí) và tính từ ngày 7/9/2017 (tiết Bạch Lộ).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 18/2/2017 (tiết Vũ Thủy).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Mão

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 7/7/2017 (tiết Tiểu Thử) và tính từ ngày 8/10/2017 (tiết Hàn Lộ).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 22/12/2017 (tiết Đông Chí).

Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Thìn

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/6/2017 (tiết Mang Chủng) và tính từ ngày 7/8/2017 (tiết Lập Thu).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/1/2018 (tiết Tiểu Hàn).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Tị

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 3/2/2017 (tiết Lập Xuân) và tính từ 23/8/2017 (tiết Xử Thử).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/6/2017 (tiết Mang Chủng).

Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Ngọ

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 19/4/2017 (tiết Cốc Vũ) và tính từ 8/10/2017 (tiết Hàn Lộ).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/6/2017 (tiết Mang Chủng).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Mùi

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/5/2017 (tiết Lập Hạ) và tính từ 7/7/2017 (tiết Tiểu Thử).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 2/3/2017 (tiết Lập Xuân).

Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Thân

Thời điểm vàng để kết hôn: Tử vi phong thủy hé lộ, đó là trước và sau 30 ngày tính từ 5/3/2017 (tiết Kinh Trập) và tính từ 21/5/2017 (tiết Tiểu Mãn).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 7/9/2017 (tiết Bạch Lộ).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Dậu

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 18/2/2017 (tiết Vũ Thủy) và tính từ 7/12/2017 (tiết Đại Tuyết).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 21/5/2017 (tiết Tiểu Mãn).

Xem tuổi kết hôn chọn ra ngày hoàng đạo cho 12 con giáp lên xe hoa năm 2017

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Tuất

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 21/5/2017 (tiết Tiểu Mãn) và tính từ 22/12/2017 (tiết Đông Chí).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 5/3/2017 (tiết Kinh Trập).

Xem tuổi cưới hỏi 12 con giáp năm Đinh Dậu – Tuổi Hợi

Thời điểm vàng để kết hôn: Trước và sau 30 ngày tính từ 20/3/2017 (tiết Xuân Phân) và tính từ 20/1/2018 (tiết Đại Hàn).

Những ngày bất lợi cho việc lên xe hoa: Trước và sau 30 ngày tính từ 7/11/2017 (tiết Đông Chí).

Đừng bỏ lỡ

Phú Nguyên
(Dịch theo Ixiumei)
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Gửi phản hồi