8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ hôm nay ngày 1/8

Nâng đồng loạt mức lương hỗ trợ lên 2 triệu đồng/người; Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng; Tính mức lương mới cho cán bộ, công chức trên “nền” lương cơ sở 1.210.000 đồng… là những chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/8.
8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ hôm nay ngày 1/8
8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ hôm nay ngày 1/8
loading...

Từ ngày 1/8, tăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng

1. Nâng đồng loạt mức lương hỗ trợ lên 2 triệu đồng/người
Với những người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp hơn 2 triệu đồng, Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, cụ thể: nâng đồng loạt lên 2 triệu đồng/người.
2. Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Nghị định 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, công an nhân dân và người lao động có quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016.
Riêng các đối tượng đã được tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì giữ nguyên mức lương.
3. Tính mức lương mới cho cán bộ, công chức trên “nền” lương cơ sở 1.210.000 đồng.
Thông tư 05/2016/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Áp dụng mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2016.
Từ 1/8, nâng đồng loạt mức lương hỗ trợ lên 2 triệu đồng/người
Các đối tượng gồm cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền…
Thông tư 05/2016/TT-BNV có hiệu lực từ 1/8/2016, trong đó có quy định có tính hồi tố. Theo đó, các quy định của Thông tư đã nêu rõ việc các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1/5/2016.
4. Quy định mới về hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài Chính quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề.
Theo đó, đối tượng thụ hưởng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp… có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
Về mức hỗ trợ đào tạo nghề theo chi phí thực tế, mức tối đa theo Điều 4 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (ngày 28/09/2015).
Đào tạo ngoại ngữ: Theo mức cụ thể từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: tối đa 530.000 đồng/người/khóa học; tiền ăn trong thời gian đào tạo: 40.000 đồng/người/ngày;
Chi phí đi lại (1 lượt đi và về) từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo:ư trú cách nơi đào tạo 15km trở lên: 200.000 đồng/người/khóa học; cư trú tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn cách nơi đào tạo từ 10km trở lên: 300.000 đồng/người/khóa học.
5. Xác định quỹ tiền lương, thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước
Theo đó, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện được xác định như sau: Đối với quản lý chuyên trách, căn cứ vào số người quản lý và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu được nêu trong Nghị định. 
Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, quản lý được tính thêm tối đa 1% tiền lương; không vượt quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.
Đối với quản lý không chuyên trách: Tính trên cơ sở số quản lý, thời gian làm việc và mức thù lao theo Nghị định.
6. Quy định cơ chế tiền lương tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau. Quỹ dự phòng của công ty không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Đối với công ty sản xuất, kinh doanh có tính mùa vụ thì quỹ dự phòng không vượt quá 20% quỹ tiền lương thực hiện quy định của Nghị định.
Công ty xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho công ty.
Công ty phân phối tiền lương cho người lao động theo quy chế trả lương của công ty. Không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng.
7. Với công ty vốn chi phối của Nhà nước: Lương của lãnh đạo không quá 36 triệu đồng
Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
Theo đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch và bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỷ đồng.
Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỷ đồng trở lên thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ bản, cụ thể: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng.
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa 1,0 đối với các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng tới dưới 500 tỷ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại dịch vụ có lợi nhuận từ 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.
8. Tăng thêm nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh, lao động
So với quy định cũ, Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH có bổ sung thêm mới một số nhóm công việc mới như: Các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên; công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa; công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30 GHz tới 300 GHz; công việc chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị, hóa chất, dung dịch dùng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền…
Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn