tiếp tục đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke