Tháng 11 tuổi nào chịu sự lao đao tứ phen trong sự nghiệp