Phước "khùng" - Ông Bụt chăm sóc gần 90 người điên trong nhà