Phát hiện quả bom nặng 266 kg vẫn còn nguyên kíp nổ ở khu vực biên giới