Những quy định nổi bật của có hiệu lực từ tháng 12