Nhân dân thế giới tiếc thương lãnh tụ của cách mạng Cuba