nhà máy 500 tỉ đồng chưa hoạt động được vì lạc hậu