Người duy nhất ở Việt Nam huấn luyện chó kéo xe phục vụ mình suốt 10 năm