Cầu nguyện thế nào cho linh ứng?

Mấu chốt của sự cầu nguyện là phải thiết lập được sự giao cảm giữa người cầu nguyện và đấng mình cầu nguyện. Sự kết nối này không bị lệ thuộc vào thời gian, không gian và khi mình quán niệm như vậy là mình thiết lập hay phát tín hiệu để kết nối với người mà mình cầu nguyện.
Cầu nguyện thế nào cho linh ứng?
Cầu nguyện thế nào cho linh ứng?

Cầu nguyện thế nào cho linh ứng?

Có một điều chắc chắn là trong mỗi chúng ta ai cũng có những mong cầu. Ai cũng mong cầu có sức khỏe, người thì mong cầu nhà cao cửa rộng, kẻ lại vợ đẹp con ngoan… Cho tới những người tu hành chân chính cũng mong cầu sớm được nghiệp tiêu trí rạng để có năng lực phổ độ chúng sinh… 

Như vậy, phàm là người ai cũng có những mong cầu, vấn đề đặt ra là cầu nguyện có hiệu quả hay không, Cầu thì cầu ai và nguyên tắc của sự cầu nguyện như thế nào để điều mình mong cầu trở thành hiện thực. 

Vấn đề cầu nguyện thuộc lĩnh vực tâm linh, và mỗi một tôn giáo lại có những nghi thức và hình thức cầu nguyện khác nhau. Nhưng đều có chung một nguyên tắc là phải thiết lập được sự giao cảm của người cầu và người được cầu. Hiểu nôm na là có thể kết nối như khi gọi điện thoại di động vậy. Nguyên tắc này tuy phức tạp nhưng có thể hiểu như sau:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

 

Năng lễ là người lễ hay người cầu nguyện, sở lễ là đấng mình cầu cả hai đều cùng một tính chất hay trống rỗng. Trong cuốn “The energy of prayer” của Sư Ông Thích Nhất Hạnh có giải thích: Trống rỗng ở đây không có nghĩa là không có mặt. Trống rỗng ở đây có nghĩa là chẳng có một cái thực thể riêng biệt. Thượng đế và ta là cùng một bản chất. Giữa ta với Chúa, với Chư Phật với đấng mình cầu không có một sự phân biệt.

Vì vậy, cho nên sự truyền thông giữa người cầu và đấng mình cầu là vô cùng mầu nhiệm. Đấng mình cầu là ai, với Phật Giáo là Chư Phật, Bồ Tát… với Thiên Chúa Giáo là Thượng Đế, Đức Chúa Trời, Thánh Thần…

Tính chất của những đấng mình cầu là gì? Đó là sự từ bi, trí huệ, yêu thương, tha thứ, chánh niệm.... còn tính chất bản chất của chúng ta là gì? Đa phần là tham sân si, ích kỷ, hận thù... Như vậy, chắc chắn một điều là có cầu kiểu gì cũng không thể kết nối được. Vì tính chất của hai thực thể đó là khác nhau, trường năng lượng khác nhau. Đó là lý do sự cầu nguyện không linh ứng.

Như vậy, mấu chốt của sự cầu nguyện là phải thiết lập được sự giao cảm giữa người cầu nguyện và đấng mình cầu nguyện. Sự kết nối này không bị lệ thuộc vào thời gian, không gian và khi mình quán niệm như vậy là mình thiết lập hay phát tín hiệu để kết nối với người mà mình cầu nguyện. 

Cầu nguyện thế nào cho linh ứng?

Khi mình thấy được tính cách tương tác giữa mình và người mình cầu nguyện rồi thì lúc đó sự cảm thông, sự cảm ứng mới được thực hiện và thực hiện lập tức. Lúc đó đường dây mới có điện, tín hiệu mới được kết nối, sự cầu nguyện sẽ linh ứng.

Têt đến xuân về mọi người ai cũng có những mong cầu cho bản thân, gia đình và xã hội. Dịp này mọi người đi cầu đi lễ rất nhiều nơi nhưng nếu không hiểu được bản chất của nó thì là đang dùng duyên lành mà chiêu cảm ác quả. 

Việc cầu nguyện là cơ hội cho chúng ta tiếp cận với nguồn năng lượng của sự yêu thương, từ bi, trí tuệ, chánh niệm… nhưng nếu hiểu không đúng bản chất thì lại tăng trưởng lòng tham, sân, si, vô minh… 

Việc cầu nguyện cũng là cơ hội cho chúng ta soi lại chính mình, hoàn thiện chính bản thân mình để tính chất của mình đồng với tính chất của đấng mình cầu. Người xưa nói:

 Sự đáo vô tâm giai khả lạc

Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao

Nghĩa là: 

Chẳng bận lòng đối với các sự việc xảy đến thì được an vui

Người đạt đến chỗ không mong cầu thì mới thực sự cao cả và đáng kính

Trong cuốn “Tịnh Độ Vấn Đáp” của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có nói việc cầu nguyện mấu chốt ở chỗ tâm thành thì linh. Thế nào là thành, tâm thanh tịnh chính là thành. Thanh tịnh ở đây đồng nghĩa với sự trống rỗng đã nói ở trên. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện phải như lý như pháp mà cầu thì mới linh ứng. Nếu sự mong cầu mà chỉ vì tự tư tự lợi thì sẽ không linh. Hoặc giả có thì cũng là nhân duyên đủ đầy mà nó tới chứ hoàn toàn không phải hiệu lực của sự cầu nguyện. 

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Đức

(Theo Báo Người Giữ Lửa)

loading...
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình