Lỗi bếp từ tự động tắt sau 60 giây hoặc có âm thanh cảnh báo