Thời trang -

Dáng nào - váy nấy, đừng thích gì mặc nấy mà xấu cả ngoại hình!

 Dáng nào - váy nấy, đừng thích gì mặc nấy mà xấu cả ngoại hình!

Dáng nào - váy nấy, đừng thích gì mặc nấy mà xấu cả ngoại hình!

Dáng nào - váy nấy, đừng thích gì mặc nấy mà xấu cả ngoại hình!

 

Summer

Dịch từ ET

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô) 


    
Tâm Sự Gia Đình