"dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng