Đặt vật này trong ví tán gia bại sản lúc nào không hay