Cục trưởng bắn thị trưởng và bí thư trước khi tự sát