Công ty nước khoáng in hình trẻ em bị mất tích lên sản phẩm