chờ em nơi phi trường tập 13

Chờ em nơi phi trường tập 13 - Yêu lại từ đầu

Chờ em nơi phi trường tập 13 - Yêu lại từ đầu
2/11/2016 - Chờ em nơi phi trường - On the way to the airpotr tập 13 - Vượt qua những rào cản của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon yêu lại từ đầu, từng bước chấp nhận tình cảm của nhau.