cả sở làm lãnh đạo

Cả sở cùng lãnh đạo và hoàng hôn nhiệm kỳ

Cả sở cùng lãnh đạo và hoàng hôn nhiệm kỳ
11/11/2016 - Một sở biên chế 46 công chức, nhưng tới 44 cán lộ lãnh đạo, quản lý và chỉ có 2 nhân viên. Anh lãnh đạo, tôi lãnh đạo, chúng ta cùng lãnh đạo, thì lấy ai làm quần chúng. Bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp phòng một cách bất bình thường, có điều gì khuất tất?