âm phủ

Người tự sát sẽ sống như thế nào ở thế giới bên kia?

Người tự sát sẽ sống như thế nào ở thế giới bên kia?
8/11/2016 - Xuống đến âm phủ, người tự sát cũng xếp ngang với cô hồn dã quỷ vì không quý sinh mạng, chết đường chết chợ, chết không mục đích, không thể sớm siêu thoát được. Người tự sát cũng khó được đầu thai làm người, vì một kiếp không quý mạng thì kiếp sau không thể được ban mạng nữa!